Nordlig kalmar - Northern European squid

Northern European squid - 2 stk blekksprut av typen Nordlig kalmar
Loligo forbesi